ورزش برای پای پرانتزی با تصاویر متحرک پا پرانتزی چیست؟ پاهای پرانتزی یا پاهای کمانی ؛ bow leg  یا Genu Varum  نیز نامیده میشوند: حالتی است که در آن پاها …

ورزش برای پای پرانتزی با تصاویر متحرک ادامه مطلب