ورزش برای سالمندان در خانه ورزش برای سالمندان، بسیار مهم است؛ زیرا می‌تواند تعادل آنها را بهبود بخشد و خطر افتادن‌شان را کاهش دهد، عملکرد روان شناختی آنها را بهبود …

ورزش برای سالمندان در خانه ادامه مطلب