اجرای صحیح حرکت فیله کمر؛ برای تقویت باسن + کمر + پشت ران + پهلو و شکم حرکت فیله کمر در باشگاه با استفاده از دستگاه مخصوص Hyperextension، ممکن است …

اجرای صحیح حرکت فیله کمر؛ برای تقویت باسن + کمر + پشت ران + پهلو و شکم ادامه مطلب